محصولات پيشنهادی:   

تأثير استراتژيهاي بازاريابي رابطه مند بر ميزان وفاداري مشتريان بيمه هاي زندگي

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۲۵دی۱۳۹۳
  • ۶۳۶

خبره تر شدن مشتريان، جذب و حفظ مشتريان در صنعت بيمه به مراتب مشكل تر شده است . در اين ميان بيمه هاي عمر و زندگي باتوجه به اينكه با حيات و سلامت انسان سر و كار دارند نيازمند تامل بسيارند. هدف از اين تحقيق بررسي ابعاد قوي تري از بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بيمه هاي زندگي مي باشد. در اين پ ژوهش ابعاد بازاريابي رابطه مند در مدل ارائه شده توسط دوبيسي شامل اعتماد، تعهد، ارتباطات و كنترل تعارض در نظر گرفته شده است. جامعة آماري تحقيق شامل كليه مشتريان شعب بيمة استان گيلان مي باشد و داده هاي جمع آوري شده توسط پرسشنامه با به روش تحليل رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج ، Spss استفاده از نرم افزار حاكي از اين است كه متغيرهاي اعتماد، تعهد و ارتباطات در س ط ح معني داري 0.05 بر ميزان وفاداري مشتريان بيمه هاي زندگي تأثير دارند ولي تأثير متغير كنترل تعارض در سطح معني داري 0.05 بر ميزان وفاداري مشتريان تأييد نگرديد.
دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ