محصولات پيشنهادی:   

ارزيابي تبليغات شركتهاي بيمه در حوزه بيمه هاي زندگي بر اساس مدل AIDA

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۱۴ ستـاره)
  • ۱۲دی۱۳۹۳
  • ۶۹۵

امروزه با توجه به گسترش رقابت در سطح بين المللي و شكل گيري رقابت جهاني تنها كشورهايي مي توانند در اين عرصه پيروز باشند كه خود را با اين موج هم گام نموده و به واسطه خدمات و محصولاتي كه ارائه مي دهند ارزش بيشتري را براي مشتريان خود ايجاد نمايند. تحقيق حاضر بر آن مورد ارزيابي قرار AIDA است كه تبليغات شركتهاي بيمه (ايران، آسيا، البرز، دانا) را بر اساس مدل دهد. بعد از اجراي تبليغات بايد به دنبال سنجش و ارزيابي بود و بررسي كرد كه تبليغات تا چه حد بر مشتريان تأثير داشته است. اين پژوهش به دنبال اين است، كه مشخص كند كه آيا تبليغات توانستهاند در مرحله اول موجب جلب توجه، در مرحله دوم AIDA شركتهاي بيمه بر اساس مدل موجب جلب علاقه و در مرحله سوم موجب تحريك تمايل و در مرحله آخر منجر به خريد خدمات بيمه توسط مشتريان شوند. درنهايت پژوهش با استفاده ازآزمونهاي ميانگين يك جامعه، آزمون تحليل واريانس و آزمون همبستگي پيرسون مشخص شد كه تبليغات شركتهاي بيمه (ايران، آسيا، داراي اثربخشي نيستند و در واقع تبليغات اين شركتها نتوانسته AIDA البرز، دانا) بر اساس مدل موجب جلب توجه، جلب علاقه، تحريك تمايل و نهايتاً خريد خدمات بيمه توسط مشتريان شود. همچنين در اين تحقيق بر اساس نتايج گرفته شده به شركتهاي بيمه پيشنهادات و راهكارهاي لازم در جهت تبليغات اثربخش ارائه شد.
دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ