محصولات پيشنهادی:   

ارائه مدلي جهت كسب وفاداري مشتري با استفاده از مديريت دانش مشتري در صنعت بانكداري كشور

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۱۰دی۱۳۹۳
  • ۴۴۳

چكيده: با توجه به اهميت مشتري در دنياي رقابتي امروز، به ويژه در صنعت بانكداري و با به عنايت به اين كه طبق تحقيقات به عمل آمده هزينه جذب مشتري جديد به مراتب بيش از هزينه لازم براي حفظ وفاداري مشتري است، بررسي روش هاي كسب و حفظ وفاداري مشتري در كسب و كارهاي گوناگون از اولويت بالا برخوردار است. در اين پژوهش تلاش شده است تا از طريق ارائه مدلي نقش دانش مشتريان بانك هاي خصوصي در وفاداري آنها نشان داده شود .

توجه بانك هاي خصوصي به مؤلفه هاي پنجگانه موجود در مدل و شاخص هاي هر يك از آنها مي تواند آنان را در كسب و حفظ وفاداري مشتريان خود ياري دهد، براي اي ن منظور مدل تلخيص شده از بررسي ادبيات موضوع با استفاه از داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه و به وسيله مدل معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل، مورد آزمون قرار گرفته است.
دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ