محصولات پيشنهادی:   

برنامه استراتژیک بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان بابهره گیری ازمدل آنالیزSWOT

  • ۱ ۰
  • (دریافـت ۳ ستـاره)
  • ۲۷فروردين۱۳۹۳
  • ۹۰۴

 اجزاء فرآیندهای مدیریت استراتژیک

 

v     مأموریت ـ  رسالت ـ فلسفه وجودی ـ اهداف بنیادین ـ مقصود اصلی

v     چشم انداز ـ دورنما ـ منظر ـ آرمان ـ آینده متصور  و آینده مطلوب

v     ارزش ها ـ ایدئولوژی ها ـ بایدها و نبایدها

v     شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی

v     ذینفعان ـ موکلان استراتژیک

v     رقبا

v     مشتریان

v     تأمین کنندگان

v     وظایف ـ تکالیف ـ دستورها ـ مقررات

v     عوامل و حوزه های استراتژیک

v     ماهیت استراتژی

v     تدوین استراتژی

v     گزینه ها و بدبل های استراتژی

v     انتخاب استراتژی  اولویت دار

v     اهداف کیفی ـ اهداف کمی ـ سالیانه

v     پیاده سازی ـ به کارگیری ـ اجرای استراتژی

v     سیاست و خط مشی ـ روش و رویه ـ دستور

v     کنترل  و ارزیابی استراتژی

v     اندازه گیری عملکرد ـ تحلیل فاصله

v     نهادینه سازی استراتژی

v     برنامه ریزی عملیاتی ـ تاکتیکی

v     بودجه بندی

v     فرهنگ استراتژیک

دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ