محصولات پيشنهادی:   

کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در کاهش بار آلودگی پساب صنعتی با فرایند انعقاد و لخته سازي

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۱۹مهر۱۳۹۲
  • ۱۱۴۴

پسابهاي صنعتی معمولاً از ساختار پیچیده و سمیت بالایی برخوردارند. یکی از متداولترین آلاینده هاي موجود در پسابهاي صنعتی، مواد کلوئیدي و محلول هستند، به همین دلیل براي تصفیه آنها به طور وسیعی از فرایند انعقاد و لخته سازي، به عنوان یکی از فرآیندهاي اساسی استفاده می شود. در این بررسی، پلی آلومینیم کلراید با آلوم در فرایند انعقاد - لخته سازي، بوسیله یک دستگاه جارتست مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده ،پلی آلومینیوم کلراید با غلظت 700 میلی گرم در لیتر در مقایسه با آلوم، عملکرد بهتري از نظر راندمان حذف کدورت و رنگ به ترتیب 94 % و %73 داشته است و همچنین سبب حذف 97 درصدي فسفات ازپساب صنعتی در دز بهینه منعقدکننده شده است.
دسـته بنـدی   » مقالات شیمی

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ