محصولات پيشنهادی:   

شناسايی اهداف تحقيق

درشروع به کار تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی، باید هدف محقق، از مساله‌ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن باشد. بی‌هدفی، ابهام و گنگ بودن موضوع تحقیق، موجب خواهد شد که پس از پایان کار تحقیق، از نتیجه‌ای که بدست آمده است رضایت نداشته باشیم( نبوی،بی تا : 66).
بنابراین، اهداف مزبور باید در طرح تحقیق انعکاس یابند. چند ویژگی اساسی را باید در مورد اهداف تحقیق در نظر داشت:
- صراحت: هر هدف باید بطور روشن و صریح عنوان گردد.
- ایجاز : هر هدف تحقیق باید در حدود یک سطر مطرح شود.
- عدم تناقض: هدفهای تحقیق باید با یکدیگر سازگار باشند و در کل نیز مجموعه‌ای منتظم و بهم پیوسته فراهم آورند.
- تعدد مطلوب: نباید تصور شود که با یک تحقیق تمامی مسائل جامعه مطرح، تحلیل و در نهایت حل خواهند شد. تعداد اهداف هر تحقیق باید در حد اعتبار، زمان، نیروی انسانی و سایر امکانات باشد.
- تحقق پذیری: هدفهای یک تحقیق باید قابل پژوهش و عملی باشند.( ساروخانی ، 1385: 147)

باید درنظر داشت كه هر كوشش طراحی شده نیاز به هدف دارد و درحقیقت هر طرح یا گزارش تحقیقاتی بر محور هدف شكل می‌گیرد. از اینرو تحقیق بدون هدف قابل تصور نخواهد بود. لذا محقق می‌بایست در تعیین هدفها به عواملی همچون: توضیح مسئله، شناسایی متغیرها، دامنه مطالعه و پیشینه تحقیق توجه نماید.
محقق به منظور ارزشیابی هدفهای تحقیق و تعیین میزان مناسب بودن آنها به طور معمول به مشخصه‌های زیر توجه می‌كنند: ارزشمندی اهداف، منطقی بودن اهداف، قابل تحقیق بودن، واقع‌بینی در تعیین هدفها، مفهوم بودن هدفها، استفاده از عبارات مفهوم و شناخته شده، كاربرد عبارات موجز و كوتاه.
اهداف تحقیق در قالب یک یا دو هدف کلی و چند هدف ویژه یا فرعی بیان می‌شود و ذکر پیشنهادهایی که پس از انجام تحقیق، به صورت راهبردهای اجرایی به دست می‌آید مورد نظر نیست. برای هر سوال یك هدف توصیفی و برای هر فرضیه یك هدف تحلیلی داریم. معمولا تعداد اهداف توصیفی با تعداد سوالات و تعداد اهداف تحلیلی با تعداد فرضیات برابر می‌شوند.