محصولات پيشنهادی:   

انتخاب عنوان طرح تحقيقاتی

در یکی دو صفحه اولیه طرح : موضوع تحقیق، نوع تحقیق، نام و نام‌خانوادگی محقق، معرفی می‌شود. در این قسمت به خاطر اهمیت موضوع تحقیق، تأکید می‌شود که عنوان تحقیق باید با کوتاه‌ترین و روشن‌ترین عبارات، بیانگر موضوع اصلی پژوهش بوده باشد. شروع عنوان با كلمات بررسی – مطالعه – مقایسه باشد. عنوان تحقيق ترجيحأ از 10 كلمه بيشتر نباشد و بايد دربرگيرنده هدف كلي باشد. ازحروف اختصاری استفاده نشود و از نوشتن جزئیات خوداری گردد و در صورت لزوم، قلمرو جمعیتی و مکانی تحقیق در آن منعکس می‌شود.