محصولات پيشنهادی:   

مقدمه

پژوهش، به معناي عام، بررسي يا كاوشي سخت كوشانه و به معناي خاص، تحقيق و تجربه‌اي جامع با هدف‌ كشف واقعيت‌هاي نو و تفسير درست اين واقعيت‌ها، تجديد نظر در نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين پذيرفته شده در پرتو واقعيت‌های كشف شده و به كارگيری عملي نتيجه‌گيری‌ها، نظريه‌ها و قوانين جديد است. در معنايي ديگر، پژوهش فرايند رسيدن به راه‌حل‌های قابل اطمينان از طريق گردآوري، تحليل وتفسيرداده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ريزی شده و نظام‌مند است. پژوهش يكي از اساسی‌ترين نيازها براي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه يك كشور است و قدرت و استقلال هر كشوری بر پژوهش و توليد علم استوار است. بنابراين، نوع و سطح فعاليت‌های پژوهشي يکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پيشرفت محسوب می‌شود. پژوهش، فرايندی منطقی و معقول است كه هدف آن كشف روابط بين پديدارها است.