محصولات پيشنهادی:   

تجزیه و تحلیل داده ها

 از مراحل نهایی تحقیق پس از جمع آوری داده ها می باشد كه در این قسمت مشخص می شود كه چگونه داده ها را با توجه به اهداف مطالعه برای گزارش نهایی تجزیه و تحلیل كرد .

- تحليل داده هاي تحقيق

الف – طبقه بندي داده هاي تحقيق: در طبقه بندي داده ها آنها را با توجه به ويژگيها يي كه دارند در گروههاي مشخصي قرار داده و جدول توزيع مي سازيم .تعداد طبقه ها ازروي نياز مطالعاتي تحقيق تعيين مي شود.

پ- سنجش همبستگي : سنجش ارتباط بين دو يا چند صفت و حالات را از نظر تحليل آماري سنجش همبستگي مي گويند .

 ب- نمايش نموداري داده ها :

داده هاي طبقه بندي شده پزوهش را دراشكال نموداري مي توان نمايش داد. اين نمودارها كه در مواردي در مفاهيم داده ها را روشنتر مي سازند انوع مختلف دارند. عبارتند از:

 

- نمودار نرده اي

- نمودار دايره اي

- نمودار چند گوش : در نمايش متغيرهاي كمي گسسته از اين نوع نمودار استفاده مي شود. مقادير صفت روي محور طول و فراواني آن بر روي محور عرض مشخص  مي شود و نمودار از طريق اتصال نقاط رسم مي شود.

- هيستوگرام : نمودار هيستوگرام يا ستوني كه براي نمايش كميتهاي پيوسته استفاده مي شود از مستطيلهاي به هم چسبيده و با قاعدهء مساوي تشكيل مي شود

هيستوگرام نوعي نمودار ميله اي است كه به كمك آن م يتوان داده ها را تشريح كرد. درهيستوگرام، تعداد زيادي از داده ها در قالب خاصي طبقه بندي مي شوند تا بتوان آنها را ساده تر درك و تحليل كرد . بديهي است گروه بندي و نمايش ترسيمي داده ها به اخذ تصميم منطقي ومؤثر كمك مي كند. هيستوگرام، تصويري از داده ها ارائه مي كند كه توسط آن مي توان سه ويژگي زير را ساده تر مشاهده كرد:

1. شكل توزيع فراواني داده ها

2. مكان يا تمايل مركزي توزيع

3. پراكندگي يا گسترش توزيع

- توزيع نرمال : يكي ديگر از نمودارهايي كه به منظور تبيين و توضيح ويژگي ها و ارتباطات مورد استفاده قرار مي گيرد،توزيع نرمال نام دارد.