محصولات پيشنهادی:   

روش تحقيق

مراحل انجام طرح تحقیقاتی

 

مقدمه

    – انتخاب عنوان طرح تحقيقاتي

1.    بیان مسئله: 

       1-1. محدوده موضوع

2.  اهميت (ضرورت)تحقيق

3. فرضيه تحقيق   

4. شناسايي اهداف تحقيق  

5. تعيين چارچوب نظري تحقيق (پيشينه تحقيق)

           1-5. استفاده از تئوري هاي موجود(نظريه ها)

          2 -5. تعريف مفاهيم

6. تعيين روش تحقيق 

7. تعيين جامعه آماري و حجم نمونه: 

          1-7. مزاياي نمونه گيري

          2-7. روشهاي نمونه گيري

8.  تعيين ابزار تحقيق

          1-8. پرسشنامه

         2-8. مصاحبه

         3-8. مشاهده

9. تعيين شاخصهاي تحقيق ( آزمايشها ، تحقيق پيمايشي،تحقيق ميداني،تحقيق بدون زحمت،تحقيق ارزشيابي)

10. سنجش روايي و پايايي شاخصها   

11. جمع آوري اطلاعات

12. تحليل اطلاعات و گزارش گيري (تجزیه و تحلیل داده ها)