محصولات پيشنهادی:   

مـرور برچسـب هـای محصـول > DEA


اصل مقاله تکنيک تحليل پوششي داده‌ها روش DEA

پيدايش تکنيک DEA به کار فارل به سال ۱۹۵۷ برمي‌گردد. فارل با استفاده از روشي همانند اندازه گيري کارايي در مباحث مهندسي ، به اندازه گيري کارايي براي واحد توليدي اقدام کرد.موردي که فارل براي اندازه… ادامـه مطلـب


مقایسه تطبیقی رتبه‌های به دست آمده بنگاه‌های اقتصادی (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر TOPSIS و استفاده از تکنیک DEA)

مقایسه تطبیقی رتبه‌های به دست آمده بنگاه‌های اقتصادی (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر TOPSIS و استفاده از تکنیک DEA) ادامـه مطلـب