محصولات پيشنهادی:   
ليست نمونه سؤال‌های موجود


ليست دانلود نمونه سؤالات (دسته بندی نشده)
رديف موضوع زير گروه توضيحات

ليست نمونه سؤالات دانشگاه پیام نور
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ نمونه سوال ریاضی پیام نور نیمسال اول ۹۰-۹۱ نمونه سؤالات دانشگاه پیام نور دانلود

ليست سؤالات دانشگاه آزاد
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ نمونه سوال درس آشنایی با شبکه کامپیوتری استاد وطنی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه دانلود
۲ نمونه سوال درس آشنایی با مبانی کامپیوتری دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه دانلود
۳ نمونه سوال درس آشنایی با مبانی کامپیوتری (امتحان مشترک) دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه دانلود
۴ نمونه سوال درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه دانلود
۵ نمونه سوال درس برنامه سازی سیستم دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه دانلود
۶ نمونه سوال درس برنامه سازی سیستم - جنگجو دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه دانلود
۷ نمونه سوال درس برنامه نویسی کامپیوتر رشته برق قدرت - آزاد فیروزکوه دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه دانلود
۸ نمونه سوال درس طراحی الگوریتم دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه دانلود
۹ نمونه سوال درس مدیریت سرمایه گذاری‌ها استاد تالانه دانلود
۱۰ نمونه سوال طراحی الگوريتم استاد پاشائی دانشگاه آزاد واحد بوشهر دانلود
۱۱ نمونه سوال مهندسی نرم افزار۱ استاد گنجو دانشگاه آزاد واحد بوشهر دانلود
۱۲ نمونه سوالات تجارت الکترونیک استاد گنجو دانشگاه آزاد واحد بوشهر دانلود

ليست سؤالات کنکور
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ سوالات کنکور ارشد حقوق - دانشگاه آزاد - ۹۲ سؤالات کنکور ارشد دانلود

ليست نمونه سوال دبیرستان
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ نمونه سوال شیمی ۲ پیش دانشگاهی سال ۹۱ نمونه سوال دبیرستان دانلود

ليست سوالات آزمون استخدامی
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ سوالات و کلید آزمون استخدامی دروس مربوط به معارف به همراه پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون استخدامی دانلود
۲ سوالات و کلید آزمون استخدامی دروس مربوط به اطلاعات عمومی به همراه پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون استخدامی دانلود
۳ سوالات و کلید آزمون استخدامی دروس مربوط به حسابداری به همراه پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون استخدامی دانلود
۴ سوالات و کلید آزمون استخدامی دروس مربوط به زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون استخدامی دانلود
۵ سوالات و کلید آزمون استخدامی دروس مربوط به سیاسی اجتماعی به همراه پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون استخدامی دانلود
۶ سوالات و کلید آزمون استخدامی دروس مربوط به مدیریت به همراه پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون استخدامی دانلود