محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  مطالب كمكی تهيه پايان نامه


اصل مقاله تکنيک تحليل پوششي داده‌ها روش DEA

پيدايش تکنيک DEA به کار فارل به سال ۱۹۵۷ برمي‌گردد. فارل با استفاده از روشي همانند اندازه گيري کارايي در مباحث مهندسي ، به اندازه گيري کارايي براي واحد توليدي اقدام کرد.موردي که فارل براي اندازه… ادامـه مطلـب


آموزش نرم افزار آماري AMOS

آموزش نرم افزار آماري AMOS ادامـه مطلـب


آزمون كاي دو - نحوه محاسبه آن در spss

آزمون كاي دو - نحوه محاسبه آن در spss ادامـه مطلـب


نحوه محاسبه روايي و پايايي تحقيق از طريق spss

نحوه محاسبه روايي و پايايي تحقيق از طريق spss ادامـه مطلـب


نمونه گيري و برآورد نمونه مناسب

نمونه گيری و برآورد نمونه مناسب ادامـه مطلـب