محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه‌های دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلفچالش های فراروی توسعه صنعت توریسم دراستان گلستان

بررسی چالش های فراروی توسعه صنعت توریسم دراستان گلستان ادامـه مطلـب


سیر تحول شعر منثور در ادب معاصر

پایان نامه بررسی سیر تحول شعر منثور در ادب معاصر ادامـه مطلـب


رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها

امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند… ادامـه مطلـب


تأثير ارزيابي عملكرد بر بهبود نيروي انساني

بررسي تأثير ارزيابي عملكرد بر بهبود نيروي انساني ادامـه مطلـب


رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمانی

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمانی ادامـه مطلـب


رابطه‌ی سبکهای تفکر و پذیرش تغییر مورد استفاده در مدیران - فصل اول، دوم و سوم

بررسی رابطه‌ی سبکهای تفکر و پذیرش تغییر مورد استفاده در مدیران - فصل اول، دوم و سوم ادامـه مطلـب


تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت ...

بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت ... ادامـه مطلـب


رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد وظیفه ای کارکنان

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد وظیفه ای کارکنان ادامـه مطلـب


عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع

بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع ادامـه مطلـب


بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان

بررسی رابطه بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان ادامـه مطلـب