محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  مقالات علوم انسانی

مقالات، پروژه‌های تحقیقاتی، مطالب منتشر شده در مباحث اقتصاد و مدیریت بصورت متن مایکروسافت ورد، پی‌دی‌اف، پاورپویت، اکسل و سایر فرمتها که می‌توان فایل آنها را از طریق این سایت دانلود نمود.وضعیت شاغلین در بخش غیر رسمی ( مطالعه موردی شهرستان مشهد)

برخی از فعالیت های اقتصادی خارج از مدار رسمی اقتصاد و کنترلهای دولتی و قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می گیرد که در اقتصاد غیر رسمی جای دارند. این فعالیت ها به دلیل بی نیازی به سرمایه… ادامـه مطلـب